De kerk heeft in de geschiedenis meerdere malen de Bijbelse boodschap kernachtig willen samenvatten in zogenoemde belijdenisgeschriften. Binnen de Gereformeerde Gemeenten worden de volgende belijdenisgeschriften gehanteerd.

Belijdenisgeschriften vanuit de vroege kerk:
– de Apostolische geloofsbelijdenis (2e eeuw na Chr.)
– de geloofsbelijdenis van Nicea (325 na Chr.)
– de geloofsbelijdenis van Athanasius (333 na Chr.)

Belijdenisgeschriften van na de Reformatie:
– de Heidelbergse Catechismus (1563)
– de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561)
– de Dordtse Leerregels (1619)

De apostolische geloofsbelijdenis vat de leer van de Bijbel op een beknopte, duidelijke manier samen. In onze zondagmiddagdiensten wordt deze geloofsbelijdenis voorgelezen. Daarmee belijdt de gemeente haar geloof in verbondenheid met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen.

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan uit de doden;

opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.